Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
PrintPlexiglas.nl een activiteit van Artimedes BV gevestigd aan de Lange Baan 11b, 8731 DZ te Wommels,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 09067181.
Koper: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die aan PrintPlexiglas.nl opdracht heeft/hebben verstrekt tot het vervaardigen van een reproductie van een afbeelding aangeboden door de verkoper of van een door koper te overhandigen afbeelding.

Bescheiden: alle door koper aan PrintPlexiglas.nl ter beschikking gestelde zaken, waaronder gegevens,
gegevensdragers en foto’s, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door
PrintPlexiglas.nl vervaardigde gegevensdragers, materiaal en foto’s;
Overeenkomst: elke afspraak tussen
koper en PrintPlexiglas.nl tot het verrichten van werkzaamheden door PrintPlexiglas.nl ten behoeve van
koper, conform hetgeen is overeengekomen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming
van alle tussen PrintPlexiglas.nl en de koper gesloten overeenkomsten.

2.2 PrintPlexiglas.nl sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (leverings)voorwaarden van de koper uit,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk door PrintPlexiglas.nl zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.
2.4 De koper aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met
de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van PrintPlexiglas.nl op de juiste wijze aan de koper
bekend zijn gemaakt.

Artikel 3 Overeenkomsten/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen worden gedaan in Euro inclusief BTW en exclusief emballage, verzendkosten en andere
door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

3.2 De door PrintPlexiglas.nl gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en van algemene aard, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3 Een overeenkomst met PrintPlexiglas.nl komt tot stand wanneer koper via de website b.v. het digitale
bestelformulier en/of e-mailadres van PrintPlexiglas.nl één of meerdere producten heeft besteld en van
PrintPlexiglas.nl langs elektronische weg of anderszins de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Overmacht

4.1 Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal PrintPlexiglas.nl dit de koper zo snel als mogelijk met schriftelijke bevestiging berichten, zonder tot betaling van enige
schadevergoeding gehouden te zijn.
4.2 PrintPlexiglas.nl kan in geval van overmacht, na overleg met de koper, de overeenkomst beëindigen,
dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.

4.3 In geval de opschorting van levering meer dan 30 werkdagen vertraging ondervindt, is de koper
bevoegd per aangetekend schrijven aan PrintPlexiglas.nl mede te delen de koopovereenkomst als
beëindigd te beschouwen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van
PrintPlexiglas.nl jegens de koper bestaat.

4.4 Tekortkomingen van PrintPlexiglas.nl in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan
haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de
overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

4.5 Als overmacht en/of crediteurverzuim worden beschouwd de hieronder genoemde en soortgelijke
omstandigheden.

1) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van materiaal (digitale foto, afbeelding) van koper.

2) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveranciers.

3) Gedeeltelijke of gehele stagnatie of storing in het productieapparaat, of werkstakingen of uitsluitingen,
in het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen en producten worden betrokken.

4) Rellen of andere ongeregeldheden die een tijdige levering op grond van de overeenkomst hinderen.

4.6 De bovengenoemde en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan
PrintPlexiglas.nl toe te rekenen en geven de koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot
schadevergoeding.

Artikel 5 Levering, leveringstermijn en risico-overgang

5.1 De koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens
de overeenkomst door PrintPlexiglas.nl te leveren producten. De koper zal ook zonder daartoe te zijn
aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren producten weigert in ontvangst te nemen.

5.2 De tarieven van PrintPlexiglas.nl zijn gebaseerd op levering uitsluitend in Nederland.

5.3 Koper dient het afleveradres, hetgeen geen postbusnummer mag zijn, duidelijk en juist door te geven
aan PrintPlexiglas.nl. Schade die PrintPlexiglas.nl lijdt ten gevolge van het doorgeven van een fout adres
door koper aan PrintPlexiglas.nl komt volledig voor rekening en risico van koper.

5.4 Een door PrintPlexiglas.nl opgegeven termijn van levering zal zoveel mogelijk in acht worden
genomen maar is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering zal PrintPlexiglas.nl in overleg treden met koper over de
gewijzigde leveringstermijn.

5.5 De binding van PrintPlexiglas.nl aan een vooraf expliciet overeengekomen fatale termijn vervalt
indien de koper daarna wijzigingen in de opdracht aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de
wijziging PrintPlexiglas.nl in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door
PrintPlexiglas.nl aangegeven leveringstermijn.

5.6 Het risico van verlies of beschadiging van de door PrintPlexiglas.nl te leveren producten gaat op
koper over op het moment dat deze producten feitelijk aan koper worden geleverd en in de macht van
koper of een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.

5.7 PrintPlexiglas.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper zou kunnen lijden als gevolg
van het niet (op overeengekomen afleverdatum) leveren.

Artikel 6 Aanlevering te verwerken foto/digitale informatie

6.1 Koper verklaart zich bekend met het productieproces ter vervaardiging van het product.

6.2 Koper kan geen product kwaliteit aansprakelijkheid doen gelden die voortkomt uit het gebruik en/of
de toepassing van de aangeleverde
informatie.

6.3 Het uitvoeren van de opdracht door PrintPlexiglas.nl kan met zich meebrengen dat er werken in de
zin van de Auteurswet 1912 of andere rechten van intellectuele eigendommen worden verveelvoudigd
dan wel openbaar worden gebruikt. Openbaarmaking, verveelvoudiging en of gebruik van dergelijke
werken (bijvoorbeeld foto’s, schilderijen, tekeningen, beeldmerken) mogen slechts geschieden met
toestemming van de rechthebbende. Koper staat er voor in dat hij of zij bevoegd is om PrintPlexiglas.nl opdracht te geven een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging te laten vervaardigen en
vrijwaart PrintPlexiglas.nl terzake volledig.
6.4 PrintPlexiglas.nl verklaart naar beste kunnen het materiaal te gebruiken voor
haar productie, zonder enige garantieverplichting. Koper aanvaardt dat door de productiemethode van
PrintPlexiglas.nl de eigenschappen van het te verveelvoudigen materiaal kunnen wijzigen, zoals kleur,
contrast, helderheid, scherpte en grafische weergave.

Artikel 7 Emballage

7.1 Noodzakelijke emballage is bij de prijs inbegrepen en wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid
van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van PrintPlexiglas.nl.
7.2 Schade aan verpakking wordt niet gezien als productschade en PrintPlexiglas.nl is niet aansprakelijk
voor schade aan verpakking door transport.

Artikel 8 Betalingen

8.1 Betaling door koper dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en op de door
PrintPlexiglas.nl in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

8.2 De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de koper, zonder dat een
nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim.

8.3 PrintPlexiglas.nl is eveneens gerechtigd om, indien de koper in gebreke is met de nakoming van
zijn betalingsverplichtingen, de leveringen op te schorten, zelfs indien een fatale leveringstermijn is
overeengekomen. PrintPlexiglas.nl komt in dat geval door deze te late levering niet in verzuim.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Iedere levering van goederen door PrintPlexiglas.nl aan de koper geschiedt onder voorbehoud
van de eigendom daarvan, totdat de koper al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van deze
overeenkomst is gehouden, daarbij inbegrepen vorderingen van PrintPlexiglas.nl wegens tekortschieten
van de koper in de nakoming van onderhavige overeenkomst. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook
betrekking op leveringen van goederen krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke
betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom door PrintPlexiglas.nl is voorbehouden.

9.2 Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in lid 1 van onderhavig
artikel, is PrintPlexiglas.nl gerechtigd de goederen voor rekening van de koper terug te (doen) halen van
de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De koper verleent PrintPlexiglas.nl hierbij onherroepelijk
machtiging om daartoe de bij of voor de koper in gebruik zijnde ruimte te
(doen) betreden. Alle met de terugname verbandhoudende kosten komen voor rekening van de koper.

9.3 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen door de koper in het kader van de
normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in
welke vorm dan ook, van vorderingen van derden.

Artikel 10 Klachten

10.1 De koper is gehouden binnen bekwame tijd na levering te onderzoeken of PrintPlexiglas.nl de
overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden PrintPlexiglas.nl er terstond schriftelijk van
in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt.
10.2 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de koper in gebreke is
gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

10.3 Een reclamatie wordt door PrintPlexiglas.nl slechts in behandeling genomen indien de koper het
aankoopbewijs (de factuur) en de gebrekkige zaak aan PrintPlexiglas.nl heeft overhandigd/geretourneerd.

10.4 De prestatie van PrintPlexiglas.nl geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de
koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of
verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken
of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de koper het bepaalde in lid 1 in acht heeft
genomen.

Artikel 11 Garantie

11.1 PrintPlexiglas.nl staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht,
extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren.

11.2 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel
of vervanging van de zaak. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet
mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan PrintPlexiglas.nl
worden gezonden. PrintPlexiglas.nl wordt daarvan eigenaar.
11.3 Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie
van toepassing.

11.4 Het aankoopbewijs (de factuur) geldt als garantiebewijs.

11.5 PrintPlexiglas.nl heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te
ontbinden en de koper volledig te crediteren.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 PrintPlexiglas.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke is ontstaan omdat
PrintPlexiglas.nl is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste informatie en/of onjuiste gegevens, tenzij
de onjuistheid en of onvolledigheid voor PrintPlexiglas.nl bekend was of behoorde te zijn.
12.2 PrintPlexiglas.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de
producten na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd worden gebruikt.

12.3 PrintPlexiglas.nl is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of
nadat koper de producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden
heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken, of aan
derden heeft doen leveren.

Artikel 13 Transport

13.1 Vervoer van af te leveren goederen geschiedt voor rekening en risico van PrintPlexiglas.nl, tenzij
anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken van PrintPlexiglas.nl door de vervoerder geldt als
bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden.

13.2 Indien het product/de goederen beschadigd raakt/raken tijdens het transport vanaf PrintPlexiglas.nl naar koper is de aansprakelijkheid van PrintPlexiglas.nl beperkt tot maximaal het bedrag dat door de
vervoerder en/of diens verzekeraar wordt vergoed.

Artikel 14 Toepasselijk recht bij geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen ter zake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met
PrintPlexiglas.nl worden bij uitsluiting voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Artikel 15 Overige bepalingen

15.1 PrintPlexiglas.nl garandeert alle informatie betreffende koper die wordt verkregen bij of in verband
met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en er voor zorg te dragen dat deze
informatie niet door derden kan worden gebruikt.

15.2 PrintPlexiglas.nl is niet gerechtigd de informatie die door koper ter beschikking wordt gesteld aan te
wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.

15.3 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.

Artikel 16 Wijziging van de voorwaarden, uitleg

16.1 PrintPlexiglas.nl is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. PrintPlexiglas.nl zal de
gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper kenbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is
medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
Op lopende overeenkomsten blijven die algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de
overeenkomst golden.

16.2 Uitleg van de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden gebeurt op basis van de
Nederlandse tekst daarvan.

Artikel 17 Copyright PrintPlexiglas.nl

17.1 Op alle teksten en illustraties van PrintPlexiglas.nl berust auteursrecht.

17.2 Overname van (gedeeltes van) de internetpagina/website van PrintPlexiglas.nl, afbeeldingen en/of
gebruik van de productnaam is verboden.

17.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur/rechthebbende gedeelten en/of de
volledige inhoud van de internetpagina/website van PrintPlexiglas.nl via cd-rom, dvd of welk ander
medium dan ook te verspreiden.

17.4 Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links van de
website van PrintPlexiglas.nl toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s.
Dit geldt ook voor alle handelsmerken en logo’s.